آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر خسروشاهی

اخبار و مقالات سایت

جدید ترین مقالات و اخبار دنیای پزشکی به خصوص اخبار مربوط به انواع آزمایش ها و مقالات آموزشی و آشنایی بیشتر شما دوستان با انواع آزمایش ها و…

HLA

Human Leukocyte Antigen‌ HLA يا آنتي ژن هاي لكوسيت انساني (Human Leukocyte Antigen‌)‌ و يا

ادامه مطلب »