آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر خسروشاهی

اخبار و مقالات سایت

جدید ترین مقالات و اخبار دنیای پزشکی به خصوص اخبار مربوط به انواع آزمایش ها و مقالات آموزشی و آشنایی بیشتر شما دوستان با انواع آزمایش ها و…

Covid-19

در اواخر دسامبر 2019 در شهر ووهان چین عفونت ویروسی تحت عنوان کرونا ویروس اتفاق

ادامه مطلب »

کرونا-واکسن

کرونا-واکسن پروتئین های ساختاری کرونا ویروس شامل: گلیکوپروتئین Spike ،انولوپ Envelope ،غشا Membrane و نوکلئوکپسید

ادامه مطلب »