بیوشیمی و الکتروفورز

دستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی BT1500 محصول شرکت Biotecnica ایتالیا که قابلیت انجام تستهای بیوشیمی، سرولوژی، سطح دارویی و تستهای NA, K,Cl,Co2 را دارا میباشد. بدلیل استفاده از نرم افزار قوی و کامپیوتر، قابلیت اتصال به شبکه را دارا است. دستگاه دارای برنامه کنترل کیفی بوده که تمامی کنترل های روزانه را ذخیره نموده و در پایان ماه نمودار کنترل کیفی به صورت رنگی قابل پرینت میباشد. انجام الکتروفورز هموگلوبین، پروتئین سرم، ایمونوگلبولین های سرم و الکتروفورز پروتئین ها و ایمونوالکتروفورز ادرار با دستگاه میکرو کپیلاری.