آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر خسروشاهی

خدمات آزمایشگاه

آزمایش ژنتیک

آزمایش ژنتیک

آزمایش سرطان خون

آزمایش سرطان خون

آزمایش کشت خون

آزمایش کشت خون

آزمایش هپاتیت

آزمایش هپاتیت

بیوپسی مغز استخوان

بیوپسی مغز استخوان

تست الرژی

تست الرژی