آدرس :

زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، ما بین پسیان و میدان الف، پلاک 98

سیتولوژی و پاتولوژی

بررسی آسیب شناسی انواع نمونه های بافتی و بررسی سایتولوژی نمونه ها (FNA, Thin prep, E.prep, پاپ اسمیر، مایعات و …)

 

تهیه کلیه لامهای سیتولوژی و پاتولوژی توسط پیشرفته ترین تجهیزات (تمام اتوماتیک ) و تفسیر و گزارش جواب توسط گروه متخصصین پاتولوژی کلینیکال آناتومیکال