غربالگری

انجام تست های مربوط به غربالگری جنین از نظر بعضی بیماری های مادر زادی در سه ماهه اول و دوم بارداری و تخمین درصد ابتلاء جنین با رسم نمودار توسط نرم افزار Benetech PRA.