میکروبیولوژی، پارازیتولوژی و قارچ شناسی

انجام آزمایشات مستقیم و کشت نمونه های کلینیکی (مایعات بدن، ترشحات، زخم ها و… ) از نظر میکروبی و قارچی و شناسایی انگل ها