نمونه گیری

نمونه گیری توسط پرسنل مجرب در محیط آزمایشگاه و در محل کار و زندگی شما

در صورت تمایل برای هماهنگی جهت نمونه گیری در محل با شماره های 22654369 و یا 22654370 تماس حاصل نمایید.