هورمون شناسی، ایمونوسرولوژی و تومور مارکرها

دستگاه Cobas e 411 شرکت Roche آلمان جهت آزمایش های کمی و کیفی در محیط آزمایشگاهی و با تکنولوژی اندازه گیری الکتروکمیلومینسانس ECL طراحی شده است. نمایش لحظه ای وقایع در نمایشگر و سیستم هشدار دهنده کاربر را از مراقبت لحظه به لحظه تمام اجزا دستگاه بی نیاز کرده و انجام تستها به صورت متوالی و بدون وقفه به کاربر از سرعت بالای دستگاه اطمینان میبخشد.