مقالات

QC

کنترل روزانه دستگاه ها و تستها با قوانین Westgard ،کالیبراسیون دوره ای

نرم افزار

استفاده از نرم افزار راهکار www.labsolutions.ir

اورژانس

انجام تست هایی که اورژانس میباشند در سریعترین زمان ممکن با دقت

ایمنی و بهداشت

انجام تست در محیطی ایمن و رعایت مسائل بهداشتی از زمان نمونه

نمونه گیری

نمونه گیری توسط پرسنل مجرب در محیط آزمایشگاه و در محل کار

پذیرش و جوابدهی

انجام پذیرش در فضایی دلنشین و آرام با کادر مجرب – جوابدهی

سیتولوژی و پاتولوژی

بررسی آسیب شناسی انواع نمونه های بافتی و بررسی سایتولوژی نمونه ها

غربالگری

انجام تست های مربوط به غربالگری جنین از نظر بعضی بیماری های