چکاپ برای ریزش مو (مردان)

نام تستتوضیح تست
CBC برای شمارش کامل سلول های خونی و وضعیت کلی سلامتی وهمچنین تشخیص بیماری های مختلف مانند عفونت و کم خونی و سرطان ها انجام میگیرد.
Mg منیزیم برای بررسی عملکرد مناسب عضلات واعصاب و آنزیم ها مورد نیاز است.
Zinc روی برای بررسی عملکرد درست سیستم ایمنی و مغز ضروری است.
Free T4 برای تشخیص عملکرد غده تیروئید اندازه گیری میگردد.
TSH هورمون اصلی عملکرد تیروئید میباشد.
Fe بررسی میزان آهن خون برای تشخیص کمخونی فقر آهن میباشد.
TIBC بررسی میزان ظرفیت خالی آهن خون برای تشخیص کمخونی فقر آهن میباشد.
Ferritin بررسی میزان ذخیره آهن خون.
testosterone برای بررسی هورمون جنسی مردان.
17OHprogestrone برای بررسی اختلالات هورمونی.
DHEA برای بررسی اختلالات هورمون های جنسی.
CRP برای بررسی و تشخیص التهاب در بدن.