آدرس :

زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، ما بین پسیان و میدان الف، پلاک 98

QC

کنترل روزانه دستگاه ها و تستها با قوانین Westgard ،کالیبراسیون دوره ای به موقع دستگاهی و ثبت داخلی و انجام کنترل کیفی خارجی دوره ای.